Skadestånd

Hovrätten fann att förvaltaren hade varit oaktsam vid utförandet av sitt uppdrag då han inte vidtagit några åtgärder för återvinning och inte heller hört staten som särskilt berörd borgenär. Konkursboet saknade medel för att föra en återvinningstalan. Återvinningssituationen påminde om den i NJA 1996 s. 624.

Svea Hovrätt 2004-06-23, mål T 8397-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar