Nyheter från september 2004 ↓

Bostadsrätt; fråga om beneficium

Högsta domstolen har i två avgöranden prövat om det hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde var oskäligt att den undantogs från utmätning. Jämför NJA 1989 s. 409 I-IV.

NJA 2004 s. 373.

Lönegaranti; provanställning

Detta avgörande belyser vilka svårigheter som kan föreligga att styrka att en provanställning inte övergått i en tillsvidareanställning.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-09-21, mål 4614-03.