Bostadsrätt; fråga om beneficium

Högsta domstolen har i två avgöranden prövat om det hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde var oskäligt att den undantogs från utmätning. Jämför NJA 1989 s. 409 I-IV.

NJA 2004 s. 373.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar