Nyheter från oktober 2004 ↓

Bokföringsbrott

Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa. JT 2004-05, s. 636.

NJA 2004 s. 618.

Rättegångskostnader

Trots att hovrätten upphävde konkursbeslutet fick var och en av parterna bära sin rättegångskostnader i hovrätten. Klaganden ansågs ha föranlett onödig rättegång i hovrätten .

NJA 2004 s. 586.

Talerätt

Högsta domstolen tillerkänner en ställföreträdare, som ställt borgen och fastighetspant till en prioriterad borgenär som enligt utdelningsförslaget inte får full utdelning, talerätt mot utdelningsförslaget.

NJA 2004 s. 561.

Fråga om dold samäganderätt

En make överlät till den andra maken en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Talan av en borgenär (staten) till den överlåtande maken ogillades då staten inte visat att makarnas syfte vid överlåtelsen hade varit att de skulle äga fastigheten gemensamt.

NJA 2004 s. 397.