Nyheter från december 2004 ↓

Bokföringsbrott och brott mot borgenärer

Propositionen föreligger nu som 2004/05:69.

Justitiedepartementet.

Alectamedlen

Konkursgäldenärens fordran mot Alecta ansågs av HD i allt väsentligt grundad på styrelsens beslut 1998-12-15 och kunde konkursgäldenären därför inte anses ha innehaft denna fordran vid konkursutbrottet. Konkursen inträffade nämligen 1994-05-30. Fordran ansågs därför inte omfattas av företagshypoteket. E contrario bör man således kunna dra slutsatsen att sådana medel i konkurser, som inträffat senare, torde utgöra en fordran, som kan omfattas av företagshypotek.

NJA 2005 s. 11.

Oredlighet mot borgenärer

En konkursgäldenären, som underlät att till förvaltaren redovisa en utbetalning på 22 000 kr, dömdes till villkorlig dom och dagsböter för oredlighet mot borgenärer.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-12-13, mål B 2060-04.

Obeståndspresumtion

Trots att tillgångsutredningen enligt 2 kap. 8 § KL var nära ett år gammal och viss del av skulden hade betalats, ansåg hovrätten inte att konkursbolaget hade kunnat styrka att det var solvent.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-12-13, mål Ö 4362-04.

Rättegångsfel

Konkursgäldenären fick inte bemöta skatteverkets och konkursförvaltarens yttranden innan hovrätten avslog överklagandet. Enligt Högsta domstolen var detta ett rättegångsfel. Då gäldenären fått bemöta innehållet i handlingarna i Högsta domstolen förelåg enligt domstolen inte skäl att undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet. I sak fann domstolen att konkursbeslutet skulle stå fast.

NJA 2004 s. 888.

Massafordran blev konkursfordran

Sedan konkursboet i hovrätten inträtt i en rättegång gällande en konkursfordran fann hovrätten att konkursboet solidariskt med konkursgäldenären skulle betala det omstämda beloppet till motparten. Högsta domstolen undanröjde betalningsförpliktelsen och ansåg bl.a. att inte enbart konkursboets inträde i målet kunde förvandla en tvistig konkursfordran till en tvistig massafordran. Högsta domstolen ansåg däremot boet solidariskt ansvarigt med konkursgäldenären för rättegångskostnaderna också i tingsrätten, trots att boet först inträdde i hovrätten.

NJA 2004 s. 836.

Abandonering

Abandonering är inte en rättshandling som binder konkursboet gentemot gäldenären så länge som konkursen pågår. Konkursförvaltaren var därför behörig att återkalla sitt avstående av fastigheterna till konkursgäldenären och begära exekutiv försäljning av dem.

NJA 2004 s. 777.

Preskription

Enligt 5 § p. 3 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att borgenären åberopar fordringen i ett konkursförfarande. Om preskription har avbrutits på detta sätt löper en ny preskriptionstid när det rättsliga förfarandet har avslutats. I konkursfallet räknas den nya preskriptionstiden från den dag då konkursen avslutades. Enligt 11 kap. 18 § KL anses konkursen avslutad när utdelning har fastställts. I övriga fall den dag då tingsrätten beslöt att avskriva konkursen enligt 10 kap. 1 § KL. Se Forsström, Preskription av fordringar, kommentar till den nya lagen, 1982, s. 57, och Lindskog, Preskription, 2 uppl, s. 448 f.

Svea hovrätt 2004-12-06, mål T 7859-04.