Preskription

Enligt 5 § p. 3 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att borgenären åberopar fordringen i ett konkursförfarande. Om preskription har avbrutits på detta sätt löper en ny preskriptionstid när det rättsliga förfarandet har avslutats. I konkursfallet räknas den nya preskriptionstiden från den dag då konkursen avslutades. Enligt 11 kap. 18 § KL anses konkursen avslutad när utdelning har fastställts. I övriga fall den dag då tingsrätten beslöt att avskriva konkursen enligt 10 kap. 1 § KL. Se Forsström, Preskription av fordringar, kommentar till den nya lagen, 1982, s. 57, och Lindskog, Preskription, 2 uppl, s. 448 f.

Svea hovrätt 2004-12-06, mål T 7859-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar