Nyheter från februari 2005 ↓

Lönegaranti

Regeringen har nu lämnat sin proposition rörande lönegaranti vid gränsöverskridande situationer. Föreslås träda i kraft den 7 oktober 2005.

Proposition 2004/05:128.

Fråga om resning

Högsta domstolen avslår en resningsansökan, trots att hovrätten gjorde fel då den ändrade ett utdelningsförslag. Hovrätten förbisåg en fordran med förmånsrätt enligt 10 § FRL och gav utdelningen till 12 § FRL istället. Denna rättstillämpning anser HD inte uppenbart strida mot lag.

NJA 2005 s. 71.

Lönegaranti

Regeringens proposition rörande lönegaranti vid företagsrekonstruktion har nu lämnats till riksdagen. Föreslås träda i kraft den 1 juni 2005.

Proposition 2004/05:57.

Förskott på arvode

Högsta domstolen fastslår att ett förskott på arvode, som inte kan tas ur konkursboet, skall betalas av staten. Av avgörandet framgår vidare att tingsrättens handläggning av förvaltarens ansökan om ersättning av allmänna medel bör ske i form av ett överklagbart beslut.

NJA 2005 s. 26.