Fråga om resning

Högsta domstolen avslår en resningsansökan, trots att hovrätten gjorde fel då den ändrade ett utdelningsförslag. Hovrätten förbisåg en fordran med förmånsrätt enligt 10 § FRL och gav utdelningen till 12 § FRL istället. Denna rättstillämpning anser HD inte uppenbart strida mot lag.

NJA 2005 s. 71.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar