Nyheter från april 2005 ↓

Brottsbalken

Ändringar i 11 kap. brottsbalken den 1 juli 2005.

SFS 2005:242.

Lagen om företagsrekonstruktion

Ändring i 2 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:198.

Konkurslagen

Ändringar i 5 och 8 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:196.

Konkursförordningen

Ändring i § 42 per den 1 maj 2005.

SFS 2005:191.

Konkurslagen

Ändringar i 14 och 17 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:190.

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket har tillkännagivit ett ställningstagande gällande avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode. Se www.skatteverket.se, flik rättsinformation.

Dnr. 130 259915-05/111.

Delgivning

Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringats till bolagets revisor.

NJA 2005 s. 175.

Sekundärt insolvensförfarande

Hovrätten fann att svensk tingsrätt varit behörig att inleda ett insolvensförfarande mot ett i Storbritannien registrerat bolag.

RIC 12/05.