Nyheter från maj 2005 ↓

Bouppteckningsed

Högsta domstolen prövade skyldigheten för två personer att i ett kommanditbolags konkurs avlägga bouppteckningsed. Sådan skyldighet ansågs föreligga för båda.

NJA 2005 s. 407.

Lönefordran

Hovrätten fann att en närståendes lönefordran inte var skälig enligt 5 kap. 2 § andra stycket konkurslagen i förhållande till omständigheterna i samband med dess uppkomst; den hade grundats på arbete i strid mot den närstående meddelat näringsförbud. Hovrätten ansåg dessutom att denna slutsats inte innebar att den närståendes rättigheter enligt Europakonventionen kränktes.

RIC 35/05.

Lönegaranti

Lönegarantilagen har ändrats per den 1 juni 2005. Följdändringar i bl.a. lönegarantiförordningen.

SFS 2005:273.

Intervention i mål rörande återvinning till konkursbo

Högsta domstolen slår fast att en konkursborgenär har rätt att som självständig intervenient inträda i en återvinningsprocess som väckts av en annan konkursborgenär och med denne ingå sådan processgemenskap som anges i 14 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken, allt under förutsättning att han kan visa att hans interventionstalan har ett berättigat intresse för honom. Sådant intresse ansågs inte föreligga i målet. Denna processuella fråga avgjordes av Högsta domstolen i det närmaste tre år efter det att Svea hovrätt beslutat i saken.

NJA 2005 s. 342.

Miljörätt

Miljööverdomstolen undanröjde föreläggande mot ett konkursbo att vidta efterbehandlingsåtgärder. Konkursgäldenären hade bedrivit ytbehandling och pulverlack i förhyrda lokaler. Konkursboet fortsatte ej driften utan vidtog endast normala avvecklingsåtgärder.

MÖD 2005:29.

Lagen om företagsrekonstruktion

Ändring i 3 kap. per den 1 juli 2005.

SFS 2005:245.

Konkurslagen

Ändring i 12 kap. per den 1 juli 2005.

SFS 2005:243.