Intervention i mål rörande återvinning till konkursbo

Högsta domstolen slår fast att en konkursborgenär har rätt att som självständig intervenient inträda i en återvinningsprocess som väckts av en annan konkursborgenär och med denne ingå sådan processgemenskap som anges i 14 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken, allt under förutsättning att han kan visa att hans interventionstalan har ett berättigat intresse för honom. Sådant intresse ansågs inte föreligga i målet. Denna processuella fråga avgjordes av Högsta domstolen i det närmaste tre år efter det att Svea hovrätt beslutat i saken.

NJA 2005 s. 342.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar