Lönegaranti

Lönegarantilagen har ändrats per den 1 juni 2005. Följdändringar i bl.a. lönegarantiförordningen.

SFS 2005:273.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar