Nyheter från juni 2005 ↓

Ogillad resningsansökan

Högsta domstolen fann det inte sannolikt att den av gäldenären nu åberopade domen i ett fordringsmål vid en prövning av samtliga bevis skulle ha lett till annan slutsats i konkursmålet än att gäldenären var insolvent. Ett JR var skiljaktigt.

NJA 2005 s. 554.

Rättegångsfel vid beslut om konkurs

Hovrätten fastställde tingsrättens beslut om konkurs utan att låta gäldenären bemöta motpartens uppgifter. Högsta domstolen ansåg att detta utgjorde ett rättegångsfel.

Högsta domstolen 2005-06-27, Ö 5195-04.

Övergångsreglerna

Hovrätten för Västra Sverige har i konkurs inträffad under 2004 och avslutad under 2005 beslutat att de gamla reglerna i 5 § förmånsrättslagen skulle gälla för bankens rätt till utdelning. Hovrätten ansåg att inget hindrar att p. 4 i övergångsbestämmelserna tillämpas, trots att konkursen inletts innan banken väckt talan.

Hovrätten för Västra Sverige 2005-06-15, Ö 1549-05.

Upphovsrätt och massaansvar

För första gången sedan NJA 1996 s. 241 har Högsta domstolen haft anledning att ta ställning till upphovsrättens ställning i konkurs. Av avgörandet framgår att det enbart är avvecklingsåtgärder företagna efter det att upphovsmannen har hävt förlagsavtalet med konkursgäldenären som massansvar för royaltyn uppkommer för konkursboet.

NJA 2005 s. 510.

Fråga om skadestånd

Med tre röster mot två fann Högsta domstolen en förvaltare skyldig att betala skadestånd till det av henne förvaltade konkursboet då hon inte hört staten som särskilt berörd borgenär i en återvinningsfråga. Då staten när återvinningsfristen närmade sig sitt slut underlät att efterfråga närmare besked rörande den fortsatta handläggningen jämkades skadeståndet till hälften.

NJA 2005 s. 443.

Likvidation av konkursbolag

Högsta domstolen fann det meningslöst att besluta om likvidation då konkursen avslutats utan överskott och en likvidator därmed skulle sakna medel att fullfölja en pågående rättegång rörande en fordran. Under sådana förhållanden skulle likvidationen enligt domstolen inte tjäna något förnuftigt ändamål. Domstolen erinrade vidare om att ett upplöst bolags tillgångar normalt inte blir herrelösa utan övergår på aktieägarna, här den ende aktieägaren.

NJA 2005 s. 417.