Likvidation av konkursbolag

Högsta domstolen fann det meningslöst att besluta om likvidation då konkursen avslutats utan överskott och en likvidator därmed skulle sakna medel att fullfölja en pågående rättegång rörande en fordran. Under sådana förhållanden skulle likvidationen enligt domstolen inte tjäna något förnuftigt ändamål. Domstolen erinrade vidare om att ett upplöst bolags tillgångar normalt inte blir herrelösa utan övergår på aktieägarna, här den ende aktieägaren.

NJA 2005 s. 417.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar