Ogillad resningsansökan

Högsta domstolen fann det inte sannolikt att den av gäldenären nu åberopade domen i ett fordringsmål vid en prövning av samtliga bevis skulle ha lett till annan slutsats i konkursmålet än att gäldenären var insolvent. Ett JR var skiljaktigt.

NJA 2005 s. 554.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar