Nyheter från oktober 2005 ↓

Behörig att företräda

Högsta domstolen fann att en ensam styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande, haft behörighet att företräda konkursbolaget. Styrelsen hade vid överklagandet endast bestått av en ordinarie ledamot och en suppleant. Domstolen påpekade särskilt att ordföranden haft utslagsröst.

NJA 2005 s. 729.

Preskription

Den preskriptionsavbrytande åtgärd som vidtogs gentemot kommanditbolaget genom bevakning av fordran i dess konkurs kan även åberopas mot en tidigare komplementär i bolaget.

Högsta domstolen 2005-09-14, T 407-04.

Preskription

En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens utträde ur handelsbolaget.

Högsta domstolen 2005-06-08, Ö 3385-03.

Oredlighet mot borgenärer

En man som var försatt i personlig konkurs fick en bonus om 22 000 kr av sin arbetsgivare. Beloppet redovisades inte till konkursförvaltaren. I stället betalade mannen bl.a. en skuld. Mannen dömdes för oredlighet mot borgenärer. Hovrätten ansåg brott föreligga, trots att mannen vid edgångssammanträdet redogjorde för såväl bonusen som skulden, vilket ledde till att beloppet återbetalades till konkursboet.

RIC 34/05.

JK-kritik mot tsm

JK kritiserar en tillsynsmyndighet som systematiskt motsatt sig att en viss advokat skulle förordnas till förvaltare.

JK 2005-10-06, dnr. 930-03-21.

Avtalslöst nyttjande av lokal

I en konkurs inledd 2003 dömdes konkursboet att ersätta hyresvärden för avtalslöst utnyttjande av en lokal.

Hovrätten för Västra Sverige 2005-10-03, mål T 3432-04.