Preskription

Den preskriptionsavbrytande åtgärd som vidtogs gentemot kommanditbolaget genom bevakning av fordran i dess konkurs kan även åberopas mot en tidigare komplementär i bolaget.

Högsta domstolen 2005-09-14, T 407-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar