Behörig att företräda

Högsta domstolen fann att en ensam styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande, haft behörighet att företräda konkursbolaget. Styrelsen hade vid överklagandet endast bestått av en ordinarie ledamot och en suppleant. Domstolen påpekade särskilt att ordföranden haft utslagsröst.

NJA 2005 s. 729.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar