Nyheter från december 2005 ↓

Rättegångshinder

Hovrätten avvisade en av hyresvärd mot konkursbo väckt talan om en påstådd massafordran. Talan väcktes efter det att förvaltaren hade givit in utdelningsförslaget. Hyresvärden fullföljde inte en gjord invändning mot utdelningsförslaget. Utdelningsförslaget hade därför vunnit laga kraft och sakandes det tillgångar i boet. Med särskild hänvisning till att hyresvärden inte fullföljt invändningen mot utdelningsförslaget ansåg hovrätten att det saknades skäl i detta fall att avvika från huvudregeln att inte tillerkänna konkursboet rättskapacitet, partshabilitet och processbehörighet.

Svea Hovrätt 2005-12-30, Ö 3838-05.

Fråga om denuntiation

Sedan staten hade förlorat ett konkursansökningsmål pantsatte gäldenärsbolaget sin fordran på rättegångskostnader till sin advokatbyrå, som underrättade staten genom skatteverket. Pantsättningen ansågs inte ha vunnit sakrättsligt skydd, eftersom denuntiationen skett med skattemyndigheten, inte med kronofogdemyndigheten. Avgörandet avser hur skatteförvaltningen var organiserad före 2004-01-01.

Högsta domstolen 2005-12-08, Ö 4504-03.

Bristande talerätt

En person som tidigare hade varit försatt i konkurs väckte talan rörande en skadeståndsfordran, som ostridigt hade förelegat vid konkursutbrottet. Fordran hade dock inte uppgivits för konkursförvaltaren. Hovrätten ansåg att konkursboet, efter ha ha väckts upp, skulle ha beretts tillfälle att överta talan.

Göta hovrätt 2005-12-20, Ö 1653-05.

Skadestånd

JK beslöt att tillerkänna ett bolag skadestånd sedan det av en tingsrätt felaktigt försatts i konkurs.

Justitiekanslern 2005-12-19, 4300-05-40.

Upphävd konkurs

Högsta domstolen upphävde bolagets konkurs med motiveringen att bolaget numera är solvent.

Högsta domstolen 2005-12-16, Ö 4851-04.