Bristande talerätt

En person som tidigare hade varit försatt i konkurs väckte talan rörande en skadeståndsfordran, som ostridigt hade förelegat vid konkursutbrottet. Fordran hade dock inte uppgivits för konkursförvaltaren. Hovrätten ansåg att konkursboet, efter ha ha väckts upp, skulle ha beretts tillfälle att överta talan.

Göta hovrätt 2005-12-20, Ö 1653-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar