Rättegångshinder

Hovrätten avvisade en av hyresvärd mot konkursbo väckt talan om en påstådd massafordran. Talan väcktes efter det att förvaltaren hade givit in utdelningsförslaget. Hyresvärden fullföljde inte en gjord invändning mot utdelningsförslaget. Utdelningsförslaget hade därför vunnit laga kraft och sakandes det tillgångar i boet. Med särskild hänvisning till att hyresvärden inte fullföljt invändningen mot utdelningsförslaget ansåg hovrätten att det saknades skäl i detta fall att avvika från huvudregeln att inte tillerkänna konkursboet rättskapacitet, partshabilitet och processbehörighet.

Svea Hovrätt 2005-12-30, Ö 3838-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar