Nyheter från februari 2006 ↓

Utländskt bolag

Ett engelskt bolag hade försatts i konkurs av tingsrätten. Hovrätten undanröjde konkursbeslutet och avvisade konkursansökan då hovrätten fann att gäldenären vid tidpunkten för konkursansökan inte hade ett fast driftsställe i Sverige. Därvid ansågs det sakna betydelse att bolaget haft kvar en lokal i Sverige. Förutsättningar saknades därför för ett territoriellt begränsat förfarande enligt 3.2 insolvensförordningen. Då bolaget var registrerat i Storbritannien hade tingsrätten inte heller varit behörig att inleda ett huvudinsolvenförfarande enligt 3.1 insolvensförordningen.

RIC 15/06.

Lönegaranti

Hovrätten fann att sexmånadersregeln i 12 § sista stycket förmånsrättslagen saknar motsvarighet i såväl lönegarantidirektivet som ändringsdirektivet. Regeln är därför oförenlig med motsvarande undantagsbestämmelse i EG-rätten. En nära anförvant som tillsammans med sin make ägt 100 % av aktierna i konkursgäldenären inom nämnda tid ansågs därför vara berättigad till lönegaranti.

Svea Hovrätt 2006-02-09, T 2683-05.