Lönegaranti

Hovrätten fann att sexmånadersregeln i 12 § sista stycket förmånsrättslagen saknar motsvarighet i såväl lönegarantidirektivet som ändringsdirektivet. Regeln är därför oförenlig med motsvarande undantagsbestämmelse i EG-rätten. En nära anförvant som tillsammans med sin make ägt 100 % av aktierna i konkursgäldenären inom nämnda tid ansågs därför vara berättigad till lönegaranti.

Svea Hovrätt 2006-02-09, T 2683-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar