Nyheter från mars 2006 ↓

Återvinning till konkursbo

Minoriteten i hovrätten ansåg det föreligga synnerliga skäl för jämkning då återvinningsvaranden ansågs ha förts bakom ljuset av staten vid ingåendet av en tidigare förlikning.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-03-29, T 1184-05.

Klandrad skiljedom

Till stöd för konkursansökan åberopades en klandrad skiljedom. Hovrätten uttalade att den vid en samlad bedömning fann att det inte var sannolikt att gäldenären vid prövningen av den klandrade skiljedomen skulle komma att befrias från skyldigheten att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader. Då gäldenären saknade egendom till täckande av rättegångskostnaderna ändrade hovrätten tingsrättens beslut och försatte gäldenären i konkurs.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-03-02, Ö 4053-05.

Företrädaransvar

Kammarrätten fann att en person, som visserligen bara hade varit styrelsesuppleant, ändå genom sin ställning och sitt agerande i bolaget med stöd av en generalfullmakt hade varit att betrakta som faktisk företrädare för bolaget. Då personen i vart fall genom grov oaktsamhet hade underlåtit att i rätt tid betala in skatter och avgifter förelåg betalningsansvar enligt 12:6 skattebetalningslagen.

Kammarrätten i Stockholm, 2006-03-01, mål nr 6828-05.