Företrädaransvar

Kammarrätten fann att en person, som visserligen bara hade varit styrelsesuppleant, ändå genom sin ställning och sitt agerande i bolaget med stöd av en generalfullmakt hade varit att betrakta som faktisk företrädare för bolaget. Då personen i vart fall genom grov oaktsamhet hade underlåtit att i rätt tid betala in skatter och avgifter förelåg betalningsansvar enligt 12:6 skattebetalningslagen.

Kammarrätten i Stockholm, 2006-03-01, mål nr 6828-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar