Abandonering underkänd av kammarrätten

Trots att HD i NJA 2004 s. 777 funnit att en abandonering kan vara en ändamålsenlig förvaltningsåtgärd godtog inte kammarrätten abandonering i ett skattemål ang. mervärdesskatt för näringsfastigheten. Förvaltaren hade efter samråd med panthavaren avstått från fastigheten. Kammarrätten ansåg att en sådan abandonering inte kunde godtas, eftersom detta skulle medföra att gäldenären i strid mot konkurslagen och mervärdesskattelagen skulle tillåtas att efter konkursbeslutet återfå rådigheten över näringsfastigheten och därigenom (i konkurstillstånd, min anmärkning) bedriva näringsverksamhet resp. vara skattskyldig för näringsfastigheten.

Kammarrätten i Jönköping 2006-03-29, mål nr 897-898-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar