Lönegaranti

Far och dotter ägde tillsammans 70 % av aktier i konkursbolaget, varav dottern 15 %. Tillsammans ägde de således en väsentlig andel. Dottern, som varit lärare och rektor, hade efter konflikt med fadern bl.a. skiljts från sin anställning samt fråntagits behörigheten till postgirokontona och skolans post. Sedan hon väckt talan om ogiltigförklaring av uppsägningen träffades en förlikning. Hon tillerkändes förmånsrätt för sin fordran då hon ansågs ha saknat varje möjlighet till inflytande över skolans verksamhet.

Svea hovrätt 2006-04-21, mål T 87-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar