Nyheter från maj 2006 ↓

Territoriellt begränsat förfarande

Ett engelskt bolag försattes i konkurs i Sverige. Konkursen omfattade enligt tingsrättens beslut endast bolagets egendom i Sverige (territoriellt begränsat förfarande). Tingsrättens beslut innebar ett fullt bifall till konkursansökan. Annan borgenär (skatteverket) har inte genom att överklaga beslutet kunna utvidga ramarna för den andre borgenärens konkursansökan till ett huvudinsolvensförfarande. Istället hänvisades skatteverket till att ansöka hos tingsrätten om inledande av ett sådant förfarande.

RIC 16/06.

Övergångsbesvären till FRL

Högsta domstolen ansåg att de gamla reglerna i förmånsrättslagen skall tillämpas i en konkurs inledd under 2004, även om konkursen inte hann avslutas under 2005. Domstolens argument var bl.a. frysningsprincipen.

NJA 2006 s. 275.

EU-rättsligt insolvensförfarande

Ett irländskt bolag försattes i konkurs i januari 2004. I februari samma år försattes bolagets italienska moderbolag i konkurs. Denna konkurs skulle enligt beslut även omfatta det irländska dotterbolaget. EG-domstolen har nu funnit att dotterbolaget hade sina huvudsakliga intressen på Irland, trots att det kontrollerades av moderbolaget, eftersom bolaget faktiskt drev verksamhet där. Vidare uttalade domstolen att domstolarna i övriga medlemsstater skal erkänna ett huvudinsolvensförfarande, som inletts vid en domstol i ett annat medlemsland, utan att pröva den domstolens behörighet. Däremot kan en medlemsstat neka att erkänna ett insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat när beslutet att inleda förfarandet uppenbart strider mot den grundläggande rätten att yttra sig som den person har som berörs av förfarandet.

EG-domstolen 2006-05-02, C-341/04.