EU-rättsligt insolvensförfarande

Ett irländskt bolag försattes i konkurs i januari 2004. I februari samma år försattes bolagets italienska moderbolag i konkurs. Denna konkurs skulle enligt beslut även omfatta det irländska dotterbolaget. EG-domstolen har nu funnit att dotterbolaget hade sina huvudsakliga intressen på Irland, trots att det kontrollerades av moderbolaget, eftersom bolaget faktiskt drev verksamhet där. Vidare uttalade domstolen att domstolarna i övriga medlemsstater skal erkänna ett huvudinsolvensförfarande, som inletts vid en domstol i ett annat medlemsland, utan att pröva den domstolens behörighet. Däremot kan en medlemsstat neka att erkänna ett insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat när beslutet att inleda förfarandet uppenbart strider mot den grundläggande rätten att yttra sig som den person har som berörs av förfarandet.

EG-domstolen 2006-05-02, C-341/04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar