Nyheter från juni 2006 ↓

Upphävt konkursbeslut

Högsta domstolen fann att gäldenären visat att han var solvent. Konkursbeslutet upphävdes därför. Skatteskulden hade nedsatts sedan två skönstaxeringar hade omprövats. Konkursförvaltaren hade uppgivit att gäldenärens tillgångar översteg hans skulder och att det fanns ett bud på en i konkursboet ingående fastighet som jämte andra likvida tillgångar täckte skulderna.

Högsta domstolen 2006-06-27, Ö 986-06.

Vårdplikten

Förvaltarens arvode nedsattes då han ansågs ha brustit i sin vårdplikt. Stora delar av ett i konkursboet ingående lager saknades sedan lagret flyttats till en för förvaltaren känd lokal.

RIC 25/06.

Inget ansvar för rättegångskostnaderna

Högsta domstolen har förklarat att en konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen inte har någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden i det målet vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader.

NJA 2006 s. 420.

Utdömande av vite

Det aktuella vitet enligt plan- och bygglagen var riktat mot konkursgäldenären. Regeringsrätten fann att gäldenären inte kunde föreläggas att vidta åtgärder avseende egendom som stod under boets förvaltning. Vitet mot gäldenären dömdes därför inte ut.

RIC 26/06.