Upphävt konkursbeslut

Högsta domstolen fann att gäldenären visat att han var solvent. Konkursbeslutet upphävdes därför. Skatteskulden hade nedsatts sedan två skönstaxeringar hade omprövats. Konkursförvaltaren hade uppgivit att gäldenärens tillgångar översteg hans skulder och att det fanns ett bud på en i konkursboet ingående fastighet som jämte andra likvida tillgångar täckte skulderna.

Högsta domstolen 2006-06-27, Ö 986-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar