Domstolens behörighet

I EG-domstolens avgörande den 17 januari 2006 (mål C-1/04) hade en gäldenär ansökt om ett insolvensförfarande i den stat där hon hade sina huvudsakliga intressen. Innan domstolen hade fattat beslut i anledning av hennes ansökan flyttade hon sina huvudsakliga intressen till en annan EG-stat. EG-domstolen fann att domstolen i den ursprungliga staten behöll sin behörighet enligt IF att pröva ansökan.

RIC 20/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar