Nyheter från oktober 2006 ↓

Statens kvittningsrätt

Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt avräkningslagen.

Högsta domstolen 2006-11-26, mål Ö 3522-04.

Nedsättning av arvodet

Förvaltarens arvode sattes ned med 15 000 kr (inkl. mervärdesskatt). Förvaltaren hade i ett reviderat utdelningsförslag tagit upp och föreslagit utdelning till en icke bevakande borgenär. Dessutom hade förvaltaren bl.a. avslutat konkursen utan att tillse att tillräckliga medel hade influtit från moderbolaget. Till saken hör dock att konkursen avslutades med ett betydande överskott.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-10-10, Ö 303-05.

Nedsättning av arvode

Förvaltarens arvode nedsattes med 5 000 kr p.g.a. av att förvaltaren hade upprättat utdelningsförslaget felaktigt. Hovrätten bortsåg däremot från det förhållandet att en förvaltningsredogörelse inte hade ingetts. Enligt hovrätten var detta en brist av ringa karaktär och så accepterat att det inte borde föranleda till ytterligare någon nedsättning av arvodet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-09-28, Ö 297-06.