Nedsättning av arvode

Förvaltarens arvode nedsattes med 5 000 kr p.g.a. av att förvaltaren hade upprättat utdelningsförslaget felaktigt. Hovrätten bortsåg däremot från det förhållandet att en förvaltningsredogörelse inte hade ingetts. Enligt hovrätten var detta en brist av ringa karaktär och så accepterat att det inte borde föranleda till ytterligare någon nedsättning av arvodet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-09-28, Ö 297-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar