Statens kvittningsrätt

Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt avräkningslagen.

Högsta domstolen 2006-11-26, mål Ö 3522-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar