Nyheter från december 2006 ↓

Kvittning av arvode

I en mycket välskriven dom ogillar hovrätten en mot likvidator förd återvinningstalan rörande dennes kvittning av sin arvodesfordran mot medel innestående på klientmedelskonto.

RH 2007:73.

Kostnadsersättning till konkursförvaltare

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut att inte tillerkänna förvaltaren kostnadsersättning för försäkring och omhändertagande av det miljöfarliga avfallet. Domstolens avgörande har endast betydelse för fall där förvaltaren av egna medel förskotterat sådana kostnader. Domstolens prövning omfattade inte kostnader som hade betalats med ianspråktagande boets egna medel.

NJA 2006 s. 662.

Edgång i konkurs

En kontorist mot vilken det inte förelåg några brottsmisstankar ansågs kunna åläggas fakultativ edgångsskyldighet.

NJA 2006 N 86.