Kostnadsersättning till konkursförvaltare

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut att inte tillerkänna förvaltaren kostnadsersättning för försäkring och omhändertagande av det miljöfarliga avfallet. Domstolens avgörande har endast betydelse för fall där förvaltaren av egna medel förskotterat sådana kostnader. Domstolens prövning omfattade inte kostnader som hade betalats med ianspråktagande boets egna medel.

NJA 2006 s. 662.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar