Nyheter från juli 2007 ↓

Nyttjande av lokal

Högsta domstolen ansåg att konkursboet genom att nyttja lokalen efter det att hyresrätten upphört hade undandragit hyresvärden att själv använda lokalen. I sådant fall uppkommer ersättningsskyldighet oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att skadan ar vållats genom brott. Eftersom grunden för hyresvärdens fordran hade uppkommit efter konkursutbrottet utgjorde hyresvärdens fordran en massafordran. Jämför NJA 1993 s. 13.

NJA 2007 s. 519.

Förordnande av förvaltare

Högsta domstolen avslog överklagandet att den förordnade förvaltaren skulle entledigas. Högsta domstolen uttalade dock bl.a. att det hade legat nära till hands för tingsrätten att följa gäldenärens och bankens förslag på förvaltare. Högsta domstolen anförde nämligen bl.a. att det kan finnas anledning att noga överväga ett förslag från någon som har särskild insikt i konkursboets förhållanden samtidigt som risken för jäv måste uppmärksammas särskilt.

NJA 2007 s. 471.

Efterutdelning i konkurs

Högsta domstolen fann att det avgörande för rätten att få deltaga i efterutdelningen är att borgenären hade kunnat göra sin fordran gällande i det ursprungliga konkursförfarandet. Frågan om borgenärens fordran mot gäldenären hade hunnit bli preskriberad vid tidpunkten för efterutdelningen saknar då betydelse.

NJA 2007 s. 28.