Efterutdelning i konkurs

Högsta domstolen fann att det avgörande för rätten att få deltaga i efterutdelningen är att borgenären hade kunnat göra sin fordran gällande i det ursprungliga konkursförfarandet. Frågan om borgenärens fordran mot gäldenären hade hunnit bli preskriberad vid tidpunkten för efterutdelningen saknar då betydelse.

NJA 2007 s. 28.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar