Förordnande av förvaltare

Högsta domstolen avslog överklagandet att den förordnade förvaltaren skulle entledigas. Högsta domstolen uttalade dock bl.a. att det hade legat nära till hands för tingsrätten att följa gäldenärens och bankens förslag på förvaltare. Högsta domstolen anförde nämligen bl.a. att det kan finnas anledning att noga överväga ett förslag från någon som har särskild insikt i konkursboets förhållanden samtidigt som risken för jäv måste uppmärksammas särskilt.

NJA 2007 s. 471.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar