Nyttjande av lokal

Högsta domstolen ansåg att konkursboet genom att nyttja lokalen efter det att hyresrätten upphört hade undandragit hyresvärden att själv använda lokalen. I sådant fall uppkommer ersättningsskyldighet oberoende av avtalsförpliktelse och förutsätter inte heller att skadan ar vållats genom brott. Eftersom grunden för hyresvärdens fordran hade uppkommit efter konkursutbrottet utgjorde hyresvärdens fordran en massafordran. Jämför NJA 1993 s. 13.

NJA 2007 s. 519.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar