Nyheter från augusti 2007 ↓

Reducerat förvaltararvode

Konkursbouppteckningen beedigades i januari 2004. Förvaltarberättelsen gavs in den 27 maj 2004. Sluthandlingarna gavs dock in först i december 2004. Domstolarna ansåg att det inte hade förelegat något beaktansvärt skäl att inte inge sluthandlingarna samtidigt med förvaltarberätelsen. Förvaltarens arvode reducerades med det belopp som motsvarade vad han hade begärt för den av honom ingivna halvårsberättelsen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2007-06-08, mål Ö 1129-05.

Förbrukat aktiekapital

En kontrollbalansräkning upprättades per den 31 oktober 2002. Av denna framgick att det egna kapitalet i dess helhet var förbrukat. Kontrollbalansräkningen undertecknades av styrelsen först den 2 april 2003 och granskades av bolagets revisor samma dag. Styrelsen underlät att kalla till extra bolagsstämma. Bolaget försattes i konkurs den 25 april 2002.  Tingsrätten ansåg med instämmande av hovrätten att ledamöterna hade ådragit sig personligt betalningsansvar för den förpliktelse som målet avsåg.

Göta hovrätt 2007-06-25, mål T 176-07.