Förbrukat aktiekapital

En kontrollbalansräkning upprättades per den 31 oktober 2002. Av denna framgick att det egna kapitalet i dess helhet var förbrukat. Kontrollbalansräkningen undertecknades av styrelsen först den 2 april 2003 och granskades av bolagets revisor samma dag. Styrelsen underlät att kalla till extra bolagsstämma. Bolaget försattes i konkurs den 25 april 2002.  Tingsrätten ansåg med instämmande av hovrätten att ledamöterna hade ådragit sig personligt betalningsansvar för den förpliktelse som målet avsåg.

Göta hovrätt 2007-06-25, mål T 176-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar