Reducerat förvaltararvode

Konkursbouppteckningen beedigades i januari 2004. Förvaltarberättelsen gavs in den 27 maj 2004. Sluthandlingarna gavs dock in först i december 2004. Domstolarna ansåg att det inte hade förelegat något beaktansvärt skäl att inte inge sluthandlingarna samtidigt med förvaltarberätelsen. Förvaltarens arvode reducerades med det belopp som motsvarade vad han hade begärt för den av honom ingivna halvårsberättelsen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2007-06-08, mål Ö 1129-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar