Nyheter från september 2007 ↓

KL 4 kap. 10 § – belopp som avsevärt har försämrat

Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att de aktuella betalningarna hade skett i sådan anslutning till konkursutbrottet att uppgifterna i konkursbouppteckningen skulle tjäna som utgångspunkt för bedömningen av om betalningarna avsevärt hade försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Den av konkursboet åberopade omständigheten att konkursgäldenärens fastighet efter konkursutbrottet hade sålts för ett värde som väsentligt understeg både dess bokförda värde och det värde som upptogs i konkursbouppteckningen ledde inte till något annat ställningstagande. I bouppteckningen hade förvaltaren redovisat fastigheten till ett värde om 11 mnkr medan den efter ett offentligt anbudsförfarande hade avyttrats för 3,5 mnkr.

Hovrätten för Västra Sverige 2007-08-28, mål 4837-06.

Bevakningsförfarande

Tingsrätten avslog förvaltarens begäran om bevakningsförfarande. Tingsrätten motiverade sitt beslut med att det av förvaltarberättelsen framgick att gäldenärens bokföring var i god ordning och att förvaltaren därmed kunde anses ha ett fullgott underlag. Tingsrätten uttalade vidare att ett bevakningsförfarande skulle medföra ett betydande merarbete för förvaltaren och en kostnadsökning för konkursförfarandet som enligt tingsrättens mening inte var motiverad i det samlade borgenärskollektivets intresse. Fråga var om ett hundratal orprioriterade borgenärer med en sammanlad fordran om knappt 4,7 mnkr och en utdelningsdividend om ca 15 %. Tillsynsmyndigheten klagade på beslutet och anförde bl.a. att bevakningsförfarandet är ett hjälpmedel för förvaltaren att snabbt och enkelt få veta vilka oprioriterade borgenärer som finns och vilka fordringar dessa gör gällande. Hovrätten ändrade tingsrättens beslut med motiveringen att det fanns ett stort antal borgenärer och att fordringar utan förmånsrätt kunde antas erhålla utdelning i konkursen.

Göta hovrätt beslut 2007-04-20, mål Ö 1043-07.