KL 4 kap. 10 § – belopp som avsevärt har försämrat

Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att de aktuella betalningarna hade skett i sådan anslutning till konkursutbrottet att uppgifterna i konkursbouppteckningen skulle tjäna som utgångspunkt för bedömningen av om betalningarna avsevärt hade försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Den av konkursboet åberopade omständigheten att konkursgäldenärens fastighet efter konkursutbrottet hade sålts för ett värde som väsentligt understeg både dess bokförda värde och det värde som upptogs i konkursbouppteckningen ledde inte till något annat ställningstagande. I bouppteckningen hade förvaltaren redovisat fastigheten till ett värde om 11 mnkr medan den efter ett offentligt anbudsförfarande hade avyttrats för 3,5 mnkr.

Hovrätten för Västra Sverige 2007-08-28, mål 4837-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar