Nyheter från oktober 2007 ↓

Underlåtenhet att fatta beslut rörande lönegarantiersättning

JO kritiserar en konkursförvaltare för att denne inte meddelade något formligt beslut sedan en person gjort gällande hos förvaltaren att han varit anställd i konkursbolaget och att han hade anspråk på lönegaranti.

JO 2007-10-22, dnr 5016-2006.

Återta förklaring att inte överta konkursgäldenärs talan

Med hänvisning till NJA 1996 s. 46 ansåg hovrätten att konkursförvaltaren haft rätt att två år efter det att han meddelade tingsrätten att konkursboet inte önskade överta konkursgäldenärens talan återta denna förklaring i tingsrätten. Hovrätten påpekade därtill att konkursförvaltaren enligt 3 kap. 10 § konkurslagen hade erbjudit konkursgäldenären att inom viss tid ställa säkerhet för vad som erbjöds genom förlikningen med svarandebolaget. Konkursgäldenären hade då meddelat att bolaget inte kunde ställa anmodad säkerhet.

Hovrätten över Övre Norrland 2007-09-24, Ö 235-07. 

Efterutdelning och tidigare konkurskostnader

Vid den ursprungliga utdelningen togs företagsintecknad egendom i anspråk för att täcka konkurskostnader. Hovrätten fann nu att när konkursboet tillförs medel efter det att utdelningsförslaget upprättats bör de nytillkomna medlen i första hand användas till att täcka eventuella tidigare konkurskostnader. I den mån konkurskostnaderna tidigare måst bestridas av det allmänna eller konkurssökanden bör dessa först återfå vad som därvid betalats. Först därefter kan det bli aktuellt med efterutdelning. I detta fall hade konkurskostnaderna kunnat bestridas av gäldenärens tillgångar men på bankens bekostnad i förmånsrättshänseende. Banken skulle därför erhålla kompensation för detta innan övriga borgenärer erhöll utdelning. Däremot ansågs ränta inte lagligen kunna utgå.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, beslut 2007-09-27, mål Ö 222-06.  

Efterutdelning i konkurs

Det avgörande för rätten att delta i efterutdelning är att borgenären hade kunnat göra sin fordran gällande i det ursprungliga konkursförfarandet. Frågan om borgenärens fordran mot gäldenären personligen har hunnit bli preskrierad vid tidpunkten för efterutdelningen saknar betydelse.

NJA 2007 s. 280.