Efterutdelning och tidigare konkurskostnader

Vid den ursprungliga utdelningen togs företagsintecknad egendom i anspråk för att täcka konkurskostnader. Hovrätten fann nu att när konkursboet tillförs medel efter det att utdelningsförslaget upprättats bör de nytillkomna medlen i första hand användas till att täcka eventuella tidigare konkurskostnader. I den mån konkurskostnaderna tidigare måst bestridas av det allmänna eller konkurssökanden bör dessa först återfå vad som därvid betalats. Först därefter kan det bli aktuellt med efterutdelning. I detta fall hade konkurskostnaderna kunnat bestridas av gäldenärens tillgångar men på bankens bekostnad i förmånsrättshänseende. Banken skulle därför erhålla kompensation för detta innan övriga borgenärer erhöll utdelning. Däremot ansågs ränta inte lagligen kunna utgå.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, beslut 2007-09-27, mål Ö 222-06.  

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar