Nyheter från november 2007 ↓

Sparade semesterdagar

Högsta domstolen har nu i prövning enligt 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen slagit fast att en fordran på semesterersättning för sparade semesterdagar anses vara innestående för det år då semesterdagarna har sparats, dvs. året efter det år som dagarna intjänats.

NJA 2007 s. 901.

Särskild beräkningsgrund enligt 12 § förmånsrättslagen

Högsta domstolen fann i beslut rörande en arbetstidsbank, som i dess helhet hade intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten, att huvudregeln (intjänandeprincipen) och inte undantagsregeln vid särskild beräkningsgrund (förfalloprincipen) skulle gälla för arbetstagarens fordran.

NJA 2007 s. 792.