Särskild beräkningsgrund enligt 12 § förmånsrättslagen

Högsta domstolen fann i beslut rörande en arbetstidsbank, som i dess helhet hade intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten, att huvudregeln (intjänandeprincipen) och inte undantagsregeln vid särskild beräkningsgrund (förfalloprincipen) skulle gälla för arbetstagarens fordran.

NJA 2007 s. 792. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar